Followers

Thursday, 21 February 2013

Dining phrases

The following words and phrases might help you when you're eating at a restaurant
 • o-kanjō (oh-kan-jooo) (check)
 • chippu (cheep-poo) (tip)
 • *ryōshūsho (ryohh-shooo-shoh) (receipt)
 • Sukiyaki o onegaishimasu. (I would like to have sukiyaki, please.)
 • O-nomimono wa. (How about a beverage?)
 • Bīru o onegaishimasu. (Beer, please.)
 • Orenji jūsu wa arimasu ka. (Do you serve orange juice?)
 • O-mizu o kudasai. (I would like some water, please.)
 • Donna yasai ryōri ga ka. (What kind of vegetables do you have?)
 • Donna sakana ryōri ga arimasu ka. (What kind of fish is available?)
 • Kyō no supesharu wa nan desu ka. (What is today's special?)
 • Dezāto wa aisukurīmu o onegaishimasu. (I will have ice cream for dessert.)
 • Dōzo meshiagatte kudasai. (Please eat.)
 • Mō sukoshi onegaishimasu. (May I have some more?)
 • Kōhī ni wa miruku to satō o onegaishimasu. (I would like milk and sugar for my coffee.)
 • Ii desu ka. (Is it okay?)
 • Hai, ii desu. (Yes, it's fine.)
 • Yoyaku o shitai n-desu ga. (I would like to make a reservation.)
 • O-kanjō onegaishimasu. (Check please
 •  
  kōhī (kohh-heee) (coffee)
  jūsu (jooo-soo) (juice
  gyūnyū (gyooo-nyooo) (milk)
  o-cha (oh-chah) (tea)
  mizu (mee-zoo) (water)

  No comments:

  Post a comment